Гадаадын тусгай алба

Èðàí Óëñûí “Àëåô” íýðòýé èíòåðíåò ñàéòàä Èçðàéëûí òóñãàé àëáà 2007 îíä íóòàãòàà áóöàõûã õ¿ñýýã¿é áàðóóíû óëñ îðíóóä ëóó óëñ òºðèéí îðîãíîë õ¿ññýí  Èðàíû çýâñýãò õ¿÷íèé ãåíåðàë Àëè-Ðàçå Àñãàðèã õóëãàéëñàí òàëààðõ ìýäýýëýë ãàðñàí áàéíà. Àñãàðèã Åâðîïûí íýãýí îðíû íèéñëýëýýñ Èçðàéëûí “Ìîññàä” òóñãàé àëáàíû àãåíò Àíãëèéí áîëîí Ãåðìàíû òóñãàé àëáàíû òºëººëºã÷èäòýé õàìòðàí àðãà õýìæýý çîõèîæ õóëãàéëñàí ãýñýí ìýäýýëýë ãàðñàí áàéíà. Àñãàð îäîîãîîð Èçðàéëûí íóòàã äýâñãýð äýýðõ íýãýí øîðîíä õîðèãäîæ áàéãàà áà Èðàíû öºìèéí õºòºëáºðèéí òàëààð ºðãºí õýìæýýíèé ìýäýýëëèéã ìýäýæ áàéãàà ãýæ  ÀÍÓ áîëîí Èçðàéëûí òàãíóóëûí áàéãóóëëàãûí ¿çýæ áàéãàà þì áàéíà.

Advertisements

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s

%d bloggers like this: